Innehållssök

Ange ett sökord i textrutan nedan och klicka på sök.

Spannmålsskörd 2012

Vi på KLF vill gärna tacka samtliga leverantörer för ett gott samarbete vid förra årets skörd.

I skrivande stund ökar oron på världsmarknaden för årets skörd och därmed stiger också spannmålsbörserna just nu. Inom KLF´s område kan vi, efter midsommarhelgens härliga regn, se med tillförsikt fram mot årets spannmålsskörd

VIKTIG NYHET!
Nyhet i årets spannmålsodling är att det har blivit tillåtet att använda stråförkortningsmedlet Moddus i vete, korn, rågvete och havre. För KLF´s leverantörer i skörd är det OK att ha använt Moddus i ovanstående grödor förutom i bröd- och stärkelsevete samt stärkelsekorn.
OBS! Samtliga våra kunder på såväl vårvete, höstbrödvete som stärkelsevete och stärkelsekorn köper inte vete respektive stärkelsekorn som behandlats med stråförkortningsmedel. Detta innebär att KLF i skörd inte kan ta emot och hantera vårvete, höstbrödvete, stärkelsevete eller stärkelsekorn som behandlats med stråförkortningsmedel. Om ni ändå har behandlat dessa grödor med stråförkortningsmedel ta kontakt med undertecknad eller Göran Rosenqvist. Vi köper i så fall in dessa varor som exportspannmål eller som  foderspannmål.

Som leverantör av vårvete, höstbrödvete, stärkelsevete eller stärkelsekorn måste Ni försäkra att ni inte använt stråförkortningsmedel. Denna försäkran görs vid kontrakt-/ leveransanmälan eller absolut senast vid leverans! Kan Ni inte försäkra att Ni inte använt stråförkortningsmedel tippas och avräknas varan som export- eller foderspannmål.

Våra slutkunder kräver att vi tar analyser så att vi kan garantera att det inte finns spår av stråförkortningsmedel!

ÖPPETTIDER
Tiderna för öppethållandet är självklart avhängigt skördevädret och kan av naturliga skäl variera mellan våra olika anläggningar. Vid tveksamma fall bör du därför ringa vår telefonsvarare för öppettider 044-28 52 25
eller den anläggning du avser att leverera till.

Bifogat finns en minneslapp med aktuella telefonnummer.

FRAKTKOSTNAD
Vi införde för några år sedan ett system där vi tar ut fraktkostnad för den spannmål som inte inlevererats till "rätt silo" , d v s den silo där vi slutförvarar respektive spannmålsslag.

Leveransplats Fraktkostnad
"Rätt silo" 0 kr/dt
Annan silo 5 kr/dt
Gammalstorp 6 kr/dt
Elleholm 7 kr/dt

Fraktkostnad tas ut även på spannmål som skall lagras in.

 "Rätt silo" för respektive sort är:

Stärkelsevete: Opus, Audi,
Skalmeje, Cubus och Hereford

Rödaled eller Karpalund *
Brödvete: Olivin, Ellvis och Boomer

Rödaled

Fodervete och rågvete Karpalund eller Åhus
Höstkorn Karpalund
Råg Åhus eller Rödaled
Råg ej stråförkortad Åhus **
Höstraps Karpalund
Maltkorn Tipple och Rosalina Åhus
Vårfoderkorn Karpalund eller Åhus
Havre Karpalund
Vårraps och ärtor Åhus
Vårvete Åhus eller Rödaled
Stärkelsekorn Cinnamon Åhus***

*    Mottagning av stärkelsevete sker endast i Rödaled eller Karpalund.
**  Mottagning av råg ej stråförkortad sker endast i Åhus eller Elleholm.
     (Elleholm med fraktavdrag)
*** Mottagning av stärkelsekorn Cinnamon sker endast i Åhus.

STORA VÄRDEN STÅR PÅ SPEL
Vid leverans av vete och framförallt maltkorn måste du veta vilken sort du har på lasset. Ett lass på fel galler kan förstöra en hel silobehållare med t ex maltkorn. Leverans som kommer till oss utan uppgift om sort måste därför ställas åt sidan tills uppgift finns. Alternativt tas den in som foderspannmål


All spannmål som levereras under skördesäsong skall vara otorkad och av 2012 års skörd.
Den skall också vara frisk och sund.

RÅG
Råg från KLF´s område har ett gott rykte. Vår råg brukar ha bra falltal och för att stimulera till skörd med bra falltal kommer vi även 2012 att tillämpa samma torkrabatt för råg som tidigare. Den ordinarie torkskalan avbryts vid vattenhalter mellan 18-28 procent. Över 28 procent gäller ordinarie torkskala. Torkrabatten gäller råg med falltal 150 eller högre. Vid avtal med fast torkavgift gäller för råg med falltal 150 och däröver att torkavgiften är fast upp till 28 procents vattenhalt. Vid vattenhalt över 28 procent blir torkavgiften alltid enligt den ordinarie torkskalan.

TÄCKTA VAGNAR
Vi vill som vanligt påminna om att spannmålen ska levereras med täckta vagnar enligt lantbrukets egen "miljöhusesyn"!

SLAMGÖDSLING
Våra kunder accepterarinte spannmål eller raps från odlingar på mark som gödslats med avloppsslam, se villkor för respektive kontrakt. Det innebär att ni som leverantörer måste garantera att så inte skett. Alla som har kontrakt på KLF har redan lämnat en sådan garanti. Övriga måste skriva under ett slamgödslingsintyg innan lossning sker vid någon av våra anläggningar.

Skörd som kommer från mark gödslad med avloppsslam kommer att avräknas som bränslekärna. Meddela i förväg våra anläggningar om ni avser att lämna sådan vara.

KRAV-SPANNMÅL
För att effektivisera hanteringen av KRAV-odlad spannmål har KLF slutit avtal med Knislingeortens Lagerhusförening.

för KRAV - foderspannmål sker mottagning i Knislinge.
för KRAV - brödspannmål, ring KLF innan skörd.

Styrelsens klara målsättning och anställdas ambitioner är, att idag och framöver vara er bästa affärspartner, att också bemöta Er så att det känns attraktivt för Er att samarbeta med KLF.

Ytterliga information om KLF samt nyheter finner du här på vår hemsida under fliken spannmål.

VÄLKOMMEN MED DINA SPANNMÅLSLEVERANSER

© Kristianstadsortens Lagerhusförening 2007 Timmermansgatan 3291 25 KristianstadTel: 044-285200