Sök
Foder
Nyhet
Spannmål
Foder
Växtskydd
Utsäde/gödsel
Olja
Plast
Om oss/Kontakt
Bakåt
Klicka på det område ovan du vill ha mer information om.
17 nov

§ 14 Styrelse; val, mandattid

Styrelsen består av minst fem och högst nio ledamöter, samtliga valda av föreningsstämman, samt av föreningens verkställande direktör.
Till ledamot i styrelsen kan väljas, förutom av röstberättigad medlem och person som avses i 6 kap 4 § föreningslagen, röstberättigad medlems make, maka, barn, firmatecknare för sådan medlem samt hos sådan medlem i förtroendeställning för jordbruket anställd.
Styrelseledamot utses för tiden intill dess ordinarie föreningsstämma hållits under andra räkenskapsåret efter valet; dock skall mandattiden bestämmas så, att halva antalet styrelseledamöter avgår vid ordinarie föreningsstämma varje år.
Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande.
Till ledamot kan även, efter styrelsens yttrande, väljas annan lämplig person, som inte tillhör de i föregående stycke nämnda kategorierna, dock högst två ledamöter.