Sök
Foder
Nyhet
Spannmål
Foder
Växtskydd
Utsäde/gödsel
Olja
Plast
Om oss/Kontakt
Bakåt
Klicka på det område ovan du vill ha mer information om.
17 nov

§ 19 Föreningsstämma

Föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma hålles årligen senast under juni månad. Extra föreningsstämma hålles då styrelsen finner sådan erforderlig eller då det för uppgivet ärendes behandling skriftligen påfordras av revisorerna eller av minst 1/10 av samtliga röstberättigade medlemmar.

Rösträtt
Varje medlem varå § 13 ej äger tillämpning har en röst.

Ombud
Röstberättigad får vid föreningsstämma låta sig företrädas genom fullmakt av den röstberättigades make, maka, fader, moder, syskon, barn, annan röstberättigad medlem eller den som utan att vara medlem enligt § 14 kan väljas till ledamot i styrelsen. Ingen må genom fullmakt företräda mer än en medlem.
Styrelseledamöterna och revisorerna äga deltaga i föreningsstämmans överläggningar och framställa förslag.
Föreningsstämman öppnas av styrelsens ordförande och vid förfall för denne av den, som styrelsen därtill utsett.

Kallelse
Kallelse till föreningsstämma skall ske tidigast fyra veckor före stämma och senast två veckor före ordinarie och senast en vecka före extra stämma. Kallelse till föreningsstämma sker genom brev till envar av föreningens medlemmar och till vilken beträffande ordinarie stämma skall bifogas styrelsen och revisorernas berättelse, eller genom annons i den eller de tidningar, som styrelsen bestämmer.
Då kallelse utgått till föreningsstämman skall styrelsen omedelbart genom brev underrätta revisorerna därom.