Sök
Foder
Nyhet
Spannmål
Foder
Växtskydd
Utsäde/gödsel
Olja
Plast
Om oss/Kontakt
Bakåt
Klicka på det område ovan du vill ha mer information om.
17 nov

§ 20 Ärenden på ordinarie föreningsstämma

Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma:

 1. val av ordförande
 2. anmälan om styrelsens val av protokollförare
 3. fastställande av röstlängd
 4. val av två personer att jämte ordförande justera stämmans protokoll
 5. fråga om stämman utlysts i behörig ordning
 6. styrelsens redovisningshandlingar för det senaste räkenskapsåret
 7. revisorernas berättelse samt i förekommande fall även koncernrevisionsberättelse
 8. beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall även koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 9. beslut om dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 10. beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 11. bestämmande av ersättning till styrelseledamöter och revisorer
 12. fastställande av antal samt val av styrelseledamöter
 13. val av revisorer jämte suppleanter
 14. beslut angående valberedning
 15. val av ombud och suppleanter till stämmor i organisationer, till vilka föreningen är ansluten
 16. ärenden som av styrelsen eller medlem hänskjutits till stämman
 17. övriga ärenden som enligt lag kan förekomma på stämman