Sök
Foder
Nyhet
Spannmål
Foder
Växtskydd
Utsäde/gödsel
Olja
Plast
Om oss/Kontakt
Bakåt
Klicka på det område ovan du vill ha mer information om.
17 nov

§ 27 Force majeure mm

Föreningen fritages från att fullgöra åvilande förpliktelser i den mån fullgörandet förhindras, inskränkes eller eljest påverkas av force majeure eller annan omständighet utanför föreningens kontroll.
Föreningen äger utan att force majeure eller annan sådan omständighet föreligger besluta att föreningens anläggningar tills vidare eller under viss tid skall hållas helt eller delvis stängda eller att verksamheten eljest skall minskas, och är föreningen under sådan tid inte pliktig att mottaga leveranser. Beslut härom fattas på föreningsstämma och skall för giltighet ha biträtts av minst två tredjedelar av de röstande. För återupptagande av driften fordras beslut på föreningsstämma med enkel majoritet av de röstande.
Skulle medlemmarnas leveranser tillfälligt eller varaktigt upphöra i sådan utsträckning att driften kan upprätthållas endast till uppenbart orimliga kostnader i förhållande till de leveranser, som alltjämt sker, äger styrelsen hålla föreningens anläggningar helt eller delvis stängda eller eljest minska driften så länge inte skäl föreligger till antagande att driften kan återupptagas utan nyss nämnda innebörd för kostnaderna, och är föreningen under sådan tid inte pliktig att mottaga leveranser.
Skulle under tid, då beslut enligt föregående stycke gäller, beslutet bli föremål för stämmans prövning anses detsamma upphävt om det inte biträtts av minst två tredjedelar av de röstande.
Har beslutet biträtts äger därefter för ändring av detsamma vad i andra stycket sista punkten stadgas motsvarande tillämpning.