Sök
Foder
Nyhet
Spannmål
Foder
Växtskydd
Utsäde/gödsel
Olja
Plast
Om oss/Kontakt
Bakåt
Klicka på det område ovan du vill ha mer information om.
17 nov

§ 7 Insatsskyldighet

1 mom.
Medlem skall deltaga i föreningen med en insats för varje 2 500 kg spannmål, som medlem i genomsnitt levererat till föreningen under den senaste femårsperioden. Beräkning av genomsnittet skall ske årligen om styrelsen ej beslutat annat.
Vid ökning av den genomsnittliga kvantiteten skall medlemmen deltaga i föreningen med motsvarande ökat antal insatser. Vid minskning sker däremot icke motsvarande nedsättning, såvida styrelsen, då särskilda skäl föreligger, inte beslutar annat.

Preliminär insatsberäkning
Under de fem första åren efter inträdet deltar medlemmen med det antal insatser som styrelsen uppskattningsvis bestämmer och sker därefter reglering av insatsantalet efter vad som anges i första stycket.
Minimiinsatser
Medlem skall deltaga i föreningen med minst 18 insatser även om beräkningen av insatser enligt ovan skulle leda till en lägre insatsskyldighet.
Medlemslån
Efter styrelsens prövning får av slutbetalning som lån till föreningen innehållas ett belopp uppgående till högst fem gånger det belopp, varmed medlemmen skall deltaga i föreningen i form av insatser.
Föreningen är skyldig att, sedan medlem utträtt, vid avgången återbetala detta lån.

2 mom.
Insats lyder på 50 kronor.
Angivna insatsbelopp, 50 kronor, regleras efter den ändring som Lantbruksekonomiska Samarbetsnämndens avräkningsprisindex, delserie vegetabilier, undergått. Reglering av beloppet skall ske när beloppet till följd av indexförändring skall höjas med minst fem kronor. Vid varje omräkningstillfälle skall avrundning ske nedåt till närmast hela femtal kronor. Som bas gäller nämnda helårs index för 1985/86.

3 mom.
Insatsemission påverkar inte medlems insatsskyldighet.