Sök
Foder
Nyhet
Spannmål
Foder
Växtskydd
Utsäde/gödsel
Olja
Plast
Om oss/Kontakt
Bakåt
Klicka på det område ovan du vill ha mer information om.

Våra spannmålskontrakt

Skördekontrakt
Du kontrakterar den areal du odlar och din förväntade skörd till KLF. Du får sedan vårt skördepris på hela din levererade skörd, oavsett hur många ton det blir. Skördepriset baseras på de försäljningar av spannmål och oljeväxter som KLF gjort under en längre period och speglar marknadsutvecklingen under året. I samband med skörden görs en delbetalning och slutpriset fastställs i början av december.
För spannmål som inte uppfyller kvalitetskraven betalas skördepriset för nerklassad vara.
Fram till leveransdagen är det alltid möjligt att omvandla hela eller delar av skördekontraktet till ett eller flera terminskontrakt eller lagerkontrakt.
OBS! Om den kontrakterade arealen ej levereras äger KLF rätten att debitera 30 kr/dt för den uteblivna kvantiteten.

Det är möjligt att kvalitetsväxla ingångna kontrakt fram till och med dagen innan leverans efter kontakt med din säljare. Det går att kvalitetsväxla både ett skördekontrakt och ett terminskontrakt. Som exempel går det alltså att växla från ett kontrakt på Brödvete till antingen Stärkelsevete eller Fodervete. Kvalitetsväxlas ett terminskontrakt justeras priset på det ingångna terminskontraktet med prisskillnaden på de artiklar som kontraktet växlas mellan.

Skördekontrakt skall vara KLF tillhanda senast den 15 april 2024 för att erhålla kontraktstillägg om 10 kr/dt. Skördekontrakt inkomna senast den 31 maj 2024 erhåller 5 kr/dt i kontraktstillägg.
Arealen på ditt skördekontrakt kan ändras fram t o m den 31 maj 2024, ta kontakt med KLF.

Terminskontrakt
Genom att teckna terminskontrakt får du ett fast pris för din spannmål och dina oljeväxter. Terminskontrakt finns för alla grödor och kan tecknas fram till dagen före leverans.
OBS! Hela den tecknade kvantiteten ska levereras till KLF, så teckna aldrig mer på terminskontrakt än vad du säkert kan leverera. Kontraktsuppfyllnad räknas mot reglerad kvantitet.

För spannmål som inte klarar kvalitetskraven dras prisskillnaden i  leveransveckans marknadspris mellan kontrakterad spannmål och nerklassad vara av från ditt terminspris. Leveranser under skördeperioden som överstiger den tecknade kvantiteten betalas med vårt skördepris. På så sätt säkerställer du ett bra genomsnittspris. Tecknar du skördekontrakt enligt tidsperioderna för kontraktstillägg erhåller du dessutom kontraktstillägg för den överskjutande volymen. Leveranser under lagerperioden som överstiger den tecknade kvantiteten betalas med dagsaktuellt marknadspris. Dina leveranser avräknas i den ordning de vägs in oavsett godkänd eller inte godkänd kvalitet.

Vid underleverans äger KLF rätten att för den saknade kvantiteten debitera upp till skillnaden mellan tecknat pris och aktuellt marknadspris vid leveransperiodens utgång. Är marknadspriset lägre än det tecknade terminspriset vid leveransperiodens utgång krediteras ej kunden mellanskillnaden. För leverans av spannmål under lagerperioden sker leverans i KLF:s val inom den avtalade leveransperioden.
Om ett terminskontrakt ingåtts är det möjligt att köpa sig ur kontraktet innan leverans. Återköpet kostar 10 kr/dt plus eventuell prisskillnad mellan det kontrakterade terminspriset och dagspriset den dagen kontraktet återköps. Återköp krediteras aldrig utan debiteras endast de gånger priset på återköpsdagen är högre än det tecknade terminspriset.

Lagerkontrakt
Genom att använda dig av lagerkontrakt kan du vara med i marknadens utveckling och du bestämmer själv när du vill sälja din spannmål till KLF. Du kan sälja din spannmål tidigast 30 dagar efter leveransdagen. Från och med den 1 oktober skickar vi veckovis prisuppdatering via sms om du anmält intresse till oss.  Du kan alltid ringa din säljare för att få dagsaktuellt pris. Samma kvalitetsvillkor gäller för lagerkontrakt som för övriga spannmålskontrakt.

Du betalar en fast hanteringskostnad och en månadsvis kostnad för lagringen. Sista dag för försäljning är 31 maj och kvarvarande lager avräknas då till dagsaktuellt marknadspris.

Hanteringskostnad: 8,50 kr/dt.
Lagringskostnad: 1,50 kr/dt per påbörjad månad från och med 1 oktober.

Om du vill lagra din spannmål meddelar du detta vid leveransen.

Legolagring till foder
Med legolagring till foder kan du använda din egen foderspannmål för uttag i eget foder. Du kan göra uttag av foderspannmål till foder redan dagen efter inleveransen. Villkoren är desamma som för lagerkontraktet ovan och möjligheten finns att sälja den foderspannmål du inte förbrukar till dagsaktuellt marknadspris. Senast 31 maj behöver vi veta vilken volym som kommer att förbrukas fram till ny skörd, resterande kommer att försäljas till dagsaktuellt marknadspris den 31 maj. Om du vill lagra din foderspannmål meddelar du detta vid leveransen.

För KRAV-certifierad och 2 års Karens spannmål kan endast fodervete, foderkorn, foderhavre, rågvete samt åkerböna lagras in för uttag i eget foder. Övriga KRAV-certifierade och 2 års Karens grödor kan endast lagras in för senare försäljning.