Sök
Foder
Nyhet
Spannmål
Foder
Växtskydd
Utsäde/gödsel
Olja
Plast
Om oss/Kontakt
Bakåt
Klicka på det område ovan du vill ha mer information om.

Växtskydd – allmän information

Rekommendationerna grundar sig på respektive preparattillverkares användningsinstruktioner för de olika preparaten samt gällande registreringar vid trycksakens produktion.

Nya sorter (grödor), ny odlingsteknik eller förekomst av uppkommen resistens kan resultera i oönskade effekter, skador på gröda eller uteblivna effekter.

Fullständig varnings-/användningsinformation återfinns på respektive preparatetikett/varuinformationsblad. Läs alltid dessa innan arbetet påbörjas. Följ alltid användarinformationen som återfinns på förpackningarna. Säkerhetsdatablad finns på respektive tillverkares hemsida.

Negativ/positiv förändring av effekter kan uppstå, även om rekommenderade doser använts, om yttre faktorer avviker från vad som är normalt. Sådana avvikelser kan t.ex. vara:

 • Grödan påverkad av vind, torka, insektsangrepp m.m.
 • Ogräs, insekter eller svampangrepp ej befinner sig i lämpligt utvecklings stadie
 • Tidpunkten på dygnet är felaktig
 • Grödans utvecklingsstadie är felaktig
 • Mark-/luftfuktigheten är ogynnsam
 • Jordart påverkar effekten av markherbicider
 • Sprutan är felaktigt inställd – använd alltid god täckning
 • Felaktig vattenkvalitet/temperatur
 • Felaktig preparatblandning
 • Felaktigt munstycksval

Använd endast de blandningar som rekommenderas för varje enskilt preparat. Blanda inte för många preparat (normalt ej mer än två). Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. Se respektive preparatetikett/varuinformationsblad för utförlig information.

Förvara alltid preparaten så att obehöriga inte kan komma i kontakt med dem.

Följ uppsatta regler beträffande:

 • Journalföring/dokumentation
 • Påfyllning/rengöring
 • Vindavdrift och avdriftsreducerande utrustning
 • Skyddszoner till brunnar/vattendrag
 • Karenstider
 • Bekämpningströsklar
 • Bifarliga preparat
 • Förvaring
 • Funktionstest av utrustningen

Till sist – VAR RÄDD OM DIG – använd skyddsutrustning!

(Vi reserverar oss för eventuella tryckfel samt ändringar från myndigheter och leverantörer som tillkommit efter det att dessa sidor producerades.)