Sök
Foder
Nyhet
Spannmål
Foder
Växtskydd
Utsäde/gödsel
Olja
Plast
Om oss/Kontakt
Bakåt
Klicka på det område ovan du vill ha mer information om.
11 apr

§ 13. Rätt att utfå insats

1 mom.
Avgången medlem har rätt att utfå inbetalda insatser och genom insatsemission tillgodoförda insatser och på medlemmen belöpande andel av beslutad vinstutdelning endast

  1. då rätt därtill föreligger 7 kap. 48 § (insatsskärpning mm) och 12 kap. 20 § (fusion) föreningslagen.
  2. då avgången berott på att medlemmen avlidit.
  3. då avgången berott på att medlemmen uppsagt sig till utträde och uppsägningen föranletts av
    a) att medlemmen varaktigt upphört med verksamheten på grund av överlåtelse av fastighet, utarrendering av jordbruk eller frånträdande av arrende och produktionen inte fortsätts genom samfällighet eller på annat sätt och att medlemmen äger väsentligt intresse däri.
    b) att medlemmen, av annan orsak än under a) sägs, ej framställt jordbruksprodukter under föreningens fem senaste räkenskapsår.
    Återbetalning av erlagda insatser enligt detta moment får dock ske endast i den mån föreningens behållna tillgångar enligt den vid tiden för avgången uppgjorda balansräkningen föreslå utan anlitande av reservfond eller förnärmande av övriga medlemmars lika rätt.

2 mom.
Den, som utan att vara medlem, efter överlåtelse förvärvat medlems andel och inte sökt inträde inom den i § 6 angivna tiden eller vilkens ansökan om inträde avslagits har rätt att få ut insats eller del i uppkommen vinst såsom avgången medlem har i enligt 1 mom.