Sök
Foder
Nyhet
Spannmål
Foder
Växtskydd
Utsäde/gödsel
Olja
Plast
Om oss/Kontakt
Bakåt
Klicka på det område ovan du vill ha mer information om.
11 apr

§ 15. Styrelse; val, mandattid

Styrelsen består av minst fem och högst nio ledamöter, utan suppleanter, samtliga valda av föreningsstämman.
Till ledamot i styrelsen kan väljas, förutom röstberättigad medlem och personer som avses i 7 kap. 7 § föreningslagen, röstberättigad medlems make, maka, sambo, barn, firmatecknare för sådan medlem samt hos sådan medlem anställd i ledande befattning.
Till ledamot kan även väljas annan lämplig person, som inte tillhör de i föregående stycke nämnda kategorierna, dock högst två ledamöter.
Styrelseledamot utses för tiden intill dess ordinarie föreningsstämma hållits under andra räkenskapsåret efter valet; dock ska mandattiden bestämmas så, att halva antalet styrelseledamöter avgår vid ordinarie föreningsstämma varje år.
Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande, samt inom eller utom sig sekreterare.
Ordföranden ska se till att styrelsesammanträden hålls när så behövs. På begäran av styrelseledamot ska styrelsen sammankallas. Styrelsen är beslutsför då mer än halva antalet ledamöter är närvarande.
Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande röstar eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder.