Sök
Foder
Nyhet
Spannmål
Foder
Växtskydd
Utsäde/gödsel
Olja
Plast
Om oss/Kontakt
Bakåt
Klicka på det område ovan du vill ha mer information om.
11 apr

§ 20. Föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma hålls årligen senast under juni månad. Extra föreningsstämma hålls då styrelsen finner sådan erforderlig eller då det för uppgivet ärendes behandling skriftligen påfordras av revisorerna eller av minst 1/10 av samtliga röstberättigade medlemmar.

Ordinarie föreningsstämma är beslutsför då minst 5% av föreningens röstberättigade medlemmar är närvarande.

Vid extra föreningsstämma får inte andra ärenden bli föremål för beslut än de som angivits i kallelsen.

Rösträtt
Varje medlem där § 14 inte är tillämpbar har en röst.

Ombud
Röstberättigad får vid föreningsstämman  låta sig företrädas genom fullmakt av den röstberättigades make, maka, sambo, fader, moder, syskon, barn, annan röstberättigad medlem, ställföreträdare för medlem, samt hos medlem anställd i ledande befattning eller den som utan att vara medlem enligt § 15 kan väljas till ledamot i styrelsen.
Ingen får genom fullmakt företräda mer än en medlem.

Fullmakten ska vara skriftlig, daterad och högst ett år gammal.

Styrelseledamöterna och revisorerna har rätt att delta i föreningsstämmans överläggningar och framställa förslag.

Utomståendes närvaro
Av styrelsen inbjudna gäster har rätt att delta i föreningsstämmans överläggningar.

Annan person har efter medgivande av samtliga närvarande röstberättigade rätt att delta i föreningsstämmans överläggningar och att yttra sig.

Om enskild medlem begär att något ärende endast ska behandlas av föreningens medlemmar, ska det vid behandlingen av detta ärende endast finnas medlemmar, eller företrädare för medlem närvarande vid föreningsstämman.

Föreningsstämman öppnas av styrelsens ordförande och vid förfall för denne av den, som styrelsen därtill utsett.

Kallelse
Kallelse till såväl ordinarie som extra föreningsstämma ska ske tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.
Kallelse sker genom brev till samtliga föreningens medlemmar och till vilken beträffande ordinarie stämma ska bifogas styrelsens och revisorernas berättelse.