Sök
Foder
Nyhet
Spannmål
Foder
Växtskydd
Utsäde/gödsel
Olja
Plast
Om oss/Kontakt
Bakåt
Klicka på det område ovan du vill ha mer information om.
11 apr

§ 21. Ärenden på ordinarie föreningsstämma

Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden förekomma:

 1. val av ordförande
 2. anmälan om styrelsens val av protokollförare
 3. fastställande av röstlängd
 4. val av två personer att jämte ordförande justera stämmans protokoll
 5. fråga om stämman utlysts i behörig ordning
 6. styrelsens redovisningshandlingar för det senaste räkenskapsåret
 7. revisorernas berättelse samt i förekommande fall även koncernrevisionsberättelsen
 8. beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall även koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 9. beslut om dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 10. beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 11. redogörelse över starten på det nya året
 12. valberedningens berättelse
 13. bestämmande av ersättning till styrelseledamöter och revisorer
 14. fastställande av antal samt val av styrelseledamöter
 15. val av revisorer jämte suppleanter
 16. val av valberedningsledamöter samt valberedningsordförande
 17. ärenden som av styrelsen eller medlem hänskjutits till stämman
 18. övriga ärenden som stämman beslutar att behandla eller som enligt lag kan förekomma