Sök
Foder
Nyhet
Spannmål
Foder
Växtskydd
Utsäde/gödsel
Olja
Plast
Om oss/Kontakt
Bakåt
Klicka på det område ovan du vill ha mer information om.
12 apr

§ 29. Upplösning

För upplösning av föreningen krävs att beslut därom fattas vid två föreningsmöten, varav det ena ska vara ordinarie föreningsstämma. Minst en månad ska förflyta mellan mötena och förslaget avseende upplösning ska vid båda tillfällena bifallas av mer än två tredjedelar av de röstande.
Vid föreningens upplösning ska dess bibehållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna. Härvid ska medlemmarna först får ut inbetalda insatser och emissionsinsatser. Återstoden ska därefter fördelas mellan medlemmarna i förhållande till de likvider som de uppburit och/eller de kvantiteter spannmål, oljeväxter och trindsäd, för vilka likvid inte erhållits från föreningen, som de legolagrat under föreningens senaste tio räkenskapsår.
Medlem som inträtt i föreningen jämlikt § 5 eller § 6 har rätt att tillgodoräkna sig de likvider som under angiven tid utgått till dem, vilka såsom medlemmar innehaft medlemmens andel i följd för denne.