Sök
Foder
Nyhet
Spannmål
Foder
Växtskydd
Utsäde/gödsel
Olja
Plast
Om oss/Kontakt
Bakåt
Klicka på det område ovan du vill ha mer information om.
12 apr

§ 30. Force majeure mm

Föreningen fritags från att fullgöra åvilande förpliktelser i den mån fullgörande förhindras, inskränks eller i annat fall påverkas av force majeure eller annan omständighet utanför föreningens kontroll.
Föreningen har rätt att utan att force majeure eller annan sådan omständighet föreligger besluta att föreningens anläggningar tills vidare eller under viss tid ska hållas helt eller delvis stängda eller att verksamheten i annat fall ska minskas, och är föreningen under sådan tid inte pliktig att motta leveranser.
Beslut härom fattas på föreningsstämma och ska för giltighet ha biträtts av minst två tredjedelar av de röstande. För återupptagande av driften fordras beslut på föreningsstämma med enkel majoritet av de röstande.
Skulle medlemmarnas leveranser tillfälligt eller varaktigt upphöra i sådan utsträckning att driften kan upprätthållas endast till uppenbart orimliga kostnader i förhållande till de leveranser, som alltjämt sker, har styrelsen rätt att hålla föreningens anläggningar helt eller delvis stängda eller i annat fall minska driften så länge inte skäl föreligger till antagande att driften kan återupptas utan nyss nämnda innebörd för kostnaderna, och är föreningen under sådan tid inte pliktig att motta leveranser.

Skulle under tid, då beslut enligt föregående stycke gäller, beslutet bli föremål för stämmans prövning anses detsamma upphävt om det inte biträtts av minst två tredjedelar av de röstande.
Har beslutet biträtts äger därefter för ändring av detsamma vad i andra stycket sista punkten stadgas motsvarande tillämpning.