Sök
Foder
Nyhet
Spannmål
Foder
Växtskydd
Utsäde/gödsel
Olja
Plast
Om oss/Kontakt
Bakåt
Klicka på det område ovan du vill ha mer information om.
11 apr

§ 7. Insatsskyldighet

1 mom.
Medlem ska delta i föreningen med en insats för varje 2.500 kg spannmål, oljeväxter och trindsäd, som medlem i genomsnitt per år levererat till föreningen under den senaste femårsperioden. Beräkning av genomsnittet ska ske årligen om styrelsen ej beslutat annat.
Vid ökning av den genomsnittliga kvantiteten ska medlemmen delta i föreningen med motsvarande ökat antal insatser. Vid minskning sker däremot inte motsvarande nedsättning, såvida styrelsen, då särskilda skäl föreligger, inte beslutar annat.

Preliminär insatsberäkning
Under de fem första åren efter inträdet deltar medlemmen med det antal insatser som styrelsen årligen uppskattningsvis bestämmer och därefter sker reglering av insatsantalet enligt vad som anges i första stycket.

Minimi insatser
Medlem ska delta i föreningen med minst 18 insatser även om beräkningen av insatser enligt ovan skulle leda till en lägre insatsskyldighet.

Medlemslån
Efter styrelsens prövning får av slutbetalning som lån till föreningen innehållas ett belopp uppgående till högst fem gånger det belopp, varmed medlemmen ska delta i föreningen i form av insatser.
Föreningen är skyldig att, sedan medlem utträtt, vid avgången återbetala detta lån.

2 mom.
Insats lyder på 95 kronor.

3 mom.
Insatsemission påverkar inte medlems insatsskyldighet.