Sök
Foder
Nyhet
Spannmål
Foder
Växtskydd
Utsäde/gödsel
Olja
Plast
Om oss/Kontakt
Bakåt
Klicka på det område ovan du vill ha mer information om.
11 apr

§ 9. Förlagsinsatser

1 mom.
Styrelsen kan besluta om kapitaltillskott i form av förlagsinsatser även från andra än medlemmar. För varje förlagsinsats ska föreningen utfärda förlagsandelsbevis. Innehavet av sådant bevis ger inte rätt att delta i föreningens beslutande organ.

2 mom.
Varje förlagsinsats medför företrädesrätt till årlig utdelning från det belopp som enligt den för räkenskapsåret fastställda balansräkningen står till föreningsstämmans förfogande sedan avdrag skett för vad som åtgår till täckande av eventuellt förekommande förlust från föregående år.

Företrädesrätten gäller framför såväl efterlikvid och återbäring, oavsett om dessa inräknats i årsvinsten eller ej, som insatsutdelning och övriga ändamål vartill angivna medel får användas.

Förekommer förlagsinsatser ska föreningsstämman årligen besluta att, i den utsträckning de för ändamålet tillgängliga medlen enligt föreningslagen förslår därtill, utdelning ska utgå på förlagsinsatserna enligt vad som anges i förlagsandelsbevisen inom det högsta belopp som får tillämpas. Vid utebliven utdelning får ackumulerad utdelning ske senare år. Beslut får fattas om betalning av sista årets/ återstående utdelning vid inlösen av förlagsinsats.

3 mom.
Beslutad utdelning på förlagsinsatser förfaller till betalning inom fyra veckor från det att beslutet har fattats.

4 mom.
Istället för att utfärda förlagsandelsbevis kan styrelsen besluta att hos en central värdepappersförvaltare låta registrera förlagsandelar.

5 mom.
Styrelsen får besluta att det får förekomma förlagsinsatser som ska lösas in vid viss tidpunkt utan föregående uppsägning, dock tidigast efter fem år från tillskottet.

6 mom.
Styrelsen får besluta vem som ska få tillskjuta förlagsinsats och dennas belopp samt de villkor som utöver vad som ovan sägs ska i varje särskilt fall iakttas vid tillämpningen av denna paragraf.

För förlagsinsatser gäller i övrigt vad som föreskrivs i föreningslagen och vad styrelsen beslutar.