Sök
Foder
Nyhet
Spannmål
Foder
Växtskydd
Utsäde/gödsel
Olja
Plast
Om oss/Kontakt
Bakåt
Klicka på det område ovan du vill ha mer information om.
15 apr

Förslag på förändringar i KLF:s stadgar

Med anledning av ändringar i föreningslagen som träder i kraft den 1 juli 2018, har en översyn av föreningens stadgar genomförts och ett förslag har tagits fram på förändringar.

I och med föreningslagens övergångs bestämmelser kan beslut om stadgeändringar tas vid en stämma. Om stämman godkänner styrelsens förslag behövs alltså inte någon extrastämma för att genomföra dessa stadgeändringar.

Styrelsen lägger därmed fram ett förslag på nya stadgar enligt bilaga. Här på hemsidan finns förutom detta förslag till nya stadgar, även föreningens nuvarande stadgar och ett dokument som i detalj redovisar samtliga ändringar. Klicka på länkarna för att komma till respektive sida.
Gamla stadgar
Förslag på nya stadgar
Förändringar mellan nuvarande och föreslagna stadgar

Förslaget till nya stadgar har genomgått juridik granskning.

Sammanfattningsvis har följande ändringar gjorts:
– Språket har moderniserats och förtydligats och hänvisningar till föreningslagen har uppdaterats till gällande lag.
– Ändamålsparagrafen (§2) har moderniserats genom att punkten ”främja jordbrukets ekonomiska föreningsrörelse” har strukits.
– Basen för medlemskapet har förtydligats i §4 till att vara den kvantitet spannmål, oljeväxter och trindsäd som medlemmen levererar till föreningen.
– Insatsbeloppet har satts till 95 kronor och indexuppräkningen strukits (§7 2 mom.).
– Möjligheten till förlagsinsatser har lagts till (§9).
– Föreningens verkställande direktör är inte längre ledamot i styrelsen (§15).
– Ordinarie föreningsstämmas beslutsförhet har reglerats till att minst 5% av föreningens röstberättigade medlemmar är närvarande (§20).
– Utomståendes närvaro vid stämman har förtydligats (§20).
– Under ärenden på ordinarie föreningsstämma (§21) har punkterna ”redogörelse över starten på det nya året” samt ”valberedningens berättelse” lagts till.
– Valberedningens sammansättning och funktion har lagts till i stadgarna i enlighet med det beslut som togs vid ordinarie föreningsstämma i maj 2015 (§23).
– Vinstdelningsgrunder (§25) har förtydligats.
– För stadgeändringar och upplösning av föreningen krävs beslut vid två föreningsstämmor (§28 och §29).

En enhällig styrelse ställer sig bakom förslaget till nya stadgar och föreslår att föreningsstämman beslutar om att anta dessa stadgar.

Kristianstad 2018-04-10

Styrelsen för Kristianstadsortens Lagerhusförening ek. för.