Sök
Foder
Nyhet
Spannmål
Foder
Växtskydd
Utsäde/gödsel
Olja
Plast
Om oss/Kontakt
Bakåt
Klicka på det område ovan du vill ha mer information om.
9 maj

2021 – ett både överraskande och utmanande år

Pandemins begränsningar och risker präglade även 2021, vilket på olika sätt påverkade verksamheten, både för KLF och lantbruksnäringen. Stigande priser på spannmål, gödsel och diesel i kombination med logistiska flaskhalsar ledde till brist på insatsvaror som soja, vitaminer och mineraler.
Restriktionerna fick även konsekvenser för KLF:s dialog med medlemmarna som fortsatt fick sättas på paus. De medlemsdialoger som hölls innan pandemin har dock gett styrelsen ett tydligt besked om att många medlemmar vill se ett förslag på en förändring i stadgarna. Styrelsen har därför tagit fram ett förslag som är anpassat till KLF:s verksamhet och juridiskt hållbart som kommer att presenteras på stämman.

Växtodlingsåret bjöd på överraskningar. Innan midsommar trodde de flesta att det skulle bli en stor skörd och förhoppningarna var högt ställda. Därefter kom ett antal veckor med torka och hög dygnsmedeltemperatur vilket kraftigt påverkade växtligheten under ett känsligt stadium.
Sammantaget blev den totala invägningen låg. Förutom volymen påverkades kvaliteten med höga proteinhalter i maltkornet.
Även hösten drabbades av oväntad väderutveckling där september blev onormalt blöt vilket fortsatte även de följande månaderna.

Skörden slog också fel på många andra håll i världen, samtidigt som efterfrågan var hög. Det ledde till att spannmålspriserna steg kraftigt. Baksidan med prisökningarna var att även priserna på förnödenheter steg. Under hösten ökade energipriset, vilket blev en utmaning för gödselindustrin. Vissa producenter stängde ner sin verksamhet helt, vilket i sin tur påverkade tillgången. I ett läge där många aktörer började se om sitt eget hus var våra upparbetade relationer med olika partners en styrka och vi kunde möta våra medlemmars efterfrågan fullt ut.

Årets skörd satte också fingret på fördelarna med KLF:s arealbaserade skördekontrakt. Det är oerhört glädjande att vi kunde prestera bland de bästa skördepriserna på marknaden. Trots det höga spannmålspriset blev KLF:s resultat mycket bra sett till omständigheterna vilket skapar en trygghet i organisationen. I år har vi för första gången valt att inte göra en vinstutdelning i efterlikviden. Skälet till detta är att vi i grunden erbjöd ett mycket starkt spannmålspris samtidigt som vi behöver kassan för framtida investeringar.

Situationen med stigande priser och en rörlig marknad innebär också att riskerna på kreditsidan ökar för KLF. Det är ett av skälen till att styrelsen under 2021 initierade en översyn kring hur föreningen arbetar med kreditgivningen. I grund och botten är det en rättvisefråga, det är medlemmarnas pengar och det måste finnas en balans i hanteringen. Vi är beredda att stötta våra kunder till viss del, men det finns också en gräns och den har styrelsen nu fastlagt.

Projektet att bygga en ny spannmålsterminal i Åhus tog en ny vändning under sommaren då samarbetspartnern Swedish Agro valde att lämna. Tidigare var planen att KLF i och med partnerskapet skulle genomföra projektet i sin helhet direkt, men nu kommer det att ske mer i etapper. Delar av finansieringen är redan klar via banken, men tanken är att anläggningen delvis ska vara medlemsfinansierad. I maj månad presenteras ett erbjudande och vi hoppas på bra gensvar och att medlemmarna ser till den strategiskt långsiktiga betydelsen för KLF.

Vår spannmålsmottagning i Lövestad har gått framåt med ökade volymer. Under 2021 fick vi mer än 100 nya kunder i föreningen och merparten av dessa kom från den här delen i vårt område. Ökningen innebär att vi stärkt vår position i södra  Sverige, något som är bra för vår fortsatta tillväxt.

Under året har det nya utsädes samarbetet med KLF:s systerföreningar utvecklats enligt plan och antagit stabila former. Testodlingen av den nya sorten Pondus föll väl ut. The Absolut Company valde att ta in den, vilket är tillfredsställande med tanke på deras mycket stränga kvalitetskrav.

Länk till Årsredovisning 2021