Sök
Foder
Nyhet
Spannmål
Foder
Växtskydd
Utsäde/gödsel
Olja
Plast
Om oss/Kontakt
Bakåt
Klicka på det område ovan du vill ha mer information om.
24 apr

2022 – Ett turbulent och oförutsägbart år

2022 visade sig bli ett väldigt turbulent år där framför allt Rysslands invasion av Ukraina bidrog till att driva upp priset på både spannmål, mineralgödsel och energi. Förutom att affärsriskerna ökade kraftigt för både KLF och medlemmarna var den största utmaningen att säkra tillgången på insatsmedel till kunderna. Tillsammans med inköpsförening och andra samarbetspartners arbetade KLF för att säkra de förnödenheter som behövdes.

Året innebar också att KLF nådde över en miljard kronor i omsättning. Det berodde delvis på ökade volymer, men framför allt på de stigande priserna på spannmål, förnödenheter och foder. En hög omsättning innebär att ett betydande värde binds i lager innan försäljning. Tack vare en väl upparbetad bankkontakt kunde KLF redan under våren säkra det kapital som behövdes.

Bra volymer uppnåddes inom samtliga produktområden där en gynnsam spannmålsskörd gav rekordskördar på vårspannmålen. Trots en hög skörd blev kvaliteten och proteinhalterna bra, om än något låga. Samtidigt blev vattenhalterna låga vilket gjorde att energikostnaderna kunde sänkas, även om de fortfarande var betydligt högre än normalt. Övriga produktområden inom växtodlingen har även de haft ett bra år med ökade volymer. KLF tog bland annat marknadsandelar inom utsäde och mineralgödsel. Ett orosmoment i början av året var brist på insatsvaror, framför allt mineralgödsel. Det fanns en risk både för skenande priser och minskade volymer, men den milda vintern i Europa ledde till en minskad efterfrågan på gas vilket innebar att den kunde användas till produktion av mineralgödsel.

För djurproducenterna såg året väldigt olika ut, beroende på djurslag. För mjölkbönderna blev det en god utveckling i och med att avräkningspriserna följde med i prisuppgången ganska snabbt. På köttsidan är systemet något trögare, framför allt för grisproducenterna. Det tog längre tid att ändra marknaden, vilket gjorde att uppgången kom senare och var lägre. Därmed blev de inte, fullt ut, kompenserade för de ökade foderkostnaderna.

Den totala foderkonsumtionen i landet har minskat, men KLF har trots det hållit volymerna väl. Det skedde en minskning, framför allt när det gäller gris, där producenterna försöker hitta billigare fodersorter eller dra ner på antalet djur. Å andra sidan innebar året all-time-high för volymerna bland både kött- och mjölkproducenter.

I maj 2022 gick KLF ut med ett erbjudande till medlemmarna om att vara med och finansiera den nya spannmålsterminalen i Åhus. Erbjudandet togs emot väldigt positivt från både kunder och medlemmar vilket gav de 20 miljoner som behövdes i medlemsfinansiering. Arbetet påbörjades efter skörden i oktober och själva startskottet blev rivningen av den gamla risfabriken. För närvarande pågår markundersökningar och tillståndsprocessen för att ändra verksamhetstillståndet parallellt med en fortsatt dialog med leverantörerna.

Året som gick innebar en kraftig omsättningshöjning driven i grunden av spannmålspriset, vilket innebar utmaningar för hela organisationen. KLF har dock beaktat den extremt turbulenta omvärld som mer eller mindre påverkat samtliga produktområden, och presterat ett stabilt resultat.
Volymmässigt var året bra, framför allt på mineralgödsel och nötfoder där KLF ökat sin marknadsandel. För spannmålens del var årets volymer klart lägre, drivet av den svaga skörden 2021. Till viss del kompenserades detta genom spannmålsaffärer under våren, där KLF kunde realisera goda vinster tack vare det höga priset.

Med anledning av att den prisdrivna omsättningsökningen påverkar balansräkningen, har styrelsen påbörjat ett arbete med att se över soliditeten. För att öka det egna kapitalet beslutade styrelsen att behålla hälften av resultatet i egen kassa. En uppdaterad utdelningspolicy kommer att utarbetas och i linje med de nya förutsättningarna kommer efterlikviden ges i förhållande till medlemmarnas spannmålsomsättning med föreningen, i stället för volymbaserade leveranser från och med 2022.

Här i länken hittar du ÅRSREDOVISNING FÖR 2022